ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

25.97 

ISBN 9605160323
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

, ,

Publisher

Year of Publication

2006

Pages

416

Date Published

01-09-2006

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-30%

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ, ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Publisher:ΑΝΙΚΟΥΛΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Description

Το βιβλίο Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων εξετάζει τα Πληροφοριακά Συστήματα που επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση όλων των πόρων μιας επιχείρησης (κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό, μηχανήματα – εξοπλισμός και πληροφορίες). Εξετάζει επίσης και τα συστήματα που διαχειρίζονται τους πόρους μιας επιχείρησης με σκοπό την βελτίωση των σχέσεων αυτής με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς της συνεργάτες.
Τα Πληροφοριακά Συστήματα που εξετάζονται είναι τα:
• Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (Enterprise Resources Planning Systems, ERP)
• Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Systems, SCM)
• Πληροφοριακά Συστήματα Logistics (Logistics Information Systems, LIS)
• Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management Systems, CRM)
• Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Επιχειρηματικούς Συνεργάτες (Partner Relationship Management Systems, PRM)
Η εξέταση των ανωτέρω συστημάτων συνδυάζεται με τη θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση πρακτικών και μεθοδολογιών που υποστηρίζουν την επιλογή, εγκατάσταση και αποτελεσματικότερη χρήση των εξεταζόμενων συστημάτων. Συγκεκριμένα αναλύονται οι έννοιες της Αναδιοργάνωσης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Reengineering) και της Διαχείρισης Επιχειρηματικής Γνώσης (Business intelligence).
Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 10 κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν οι στόχοι μάθησης, ερωτήσεις επανάληψης και βιβλιογραφία. Επίσης, παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων και βέλτιστα παραδείγματα εφαρμογής των εξεταζόμενων Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και προϊόντα – λύσεις της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς.
Το βιβλίο Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές σχετικών με το εξεταζόμενο αντικείμενο μαθημάτων, καθώς επίσης και στα μέλη του επιχειρηματικού κόσμου που επιζητούν μια βασική ενημέρωση στις κύριες διοικητικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων.