ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ

12.17 

ISBN 960405774Χ
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

1998

Pages

262

Date Published

01-01-1998

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Publisher:ΙΩΝ

Description

Το βιβλίο αναλύει ένα από τα βασικότερα θεματικά πεδία της Ηχοληπτικής, την Ακουστική.
Παρουσιάζονται η φυσική κατάσταση του ήχου, η ψυχοακουστική, η αρχιτεκτονική ακουστική, τα μουσικά όργανα και οι ηχητικές πηγές τους, η ανάλυση των χώρων αναπαραγωγής μουσικής και εγγραφής ήχου, οι συναυλιακοί χώροι, αλλά και θέματα φυσικής και μαθηματικών που συνδέονται με την κατανόηση του θέματος της ακουστικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η φυσική του ήχου
Ο ήχος ως φαινόμενο στη φύση. Τα χαρακτηριστικά του ήχου. Το μέσον διαδόσεως του ήχου. Συχνότητες του ήχου. Ακουστική πίεση. Το φαινόμενο Doppler. Το ανθρώπινο αυτί ως μέσον αντιλήψεως του ήχου (ψυχοακουστική) Η μονάς Decibel(dB). Τα κύρια ακουστικά μεγέθη και τα επίπεδα τούτων. Τα επίπεδα τάσεως (Lv) και αντιστάσεων (PR). Κέρδος ισχύος (GW) και επίπεδο κέρδους ισχύος (LWG). Επίπεδο κέρδους τάσεως (LVG). Επίπεδο κέρδους αντιστάσεως (LRG). Αθροισμα επιπέδων εντάσεως. Ο μηχανισμός της ανθρώπινης φωνής. Η ανατομία του αυτιού. Οι ιδιότητες της ανθρώπινης ακοής. Η ακουστότης (L), το επίπεδο ακουστότητος (ΛΛ) και οι μονάδες τούτων. Το ύψος και η χροιά. Ο μηχανισμός της ανθρώπινης ακοής. Τα φαινόμενα καθυστερήσεως και χρόνος αντηχήσεως(αρχιτεκτονική ακουστική).

Ορισμός και μηχανισμοί της ηχοαπορροφήσεως.
Συντελεστής απορροφήσεως. Αύξηση και εξασθένιση ήχου εντός ενός σωλήνος. Μέση ελευθέρα διαδρομή και απόσβεση του ήχου σε μεγάλους κλειστούς χώρους. Ο χρόνος αντηχήσεως. Παραγωγή και ανάλυση του ήχου Πηγές ηχητικής ενέργειας. Πηγές παραγωγής απλών ήχων. Πηγές παραγωγής μουσικών ήχων. Μουσικά όργανα και ανάλυση των ηχητικών πηγών. Ακουστικό φάσμα, οκτάβα, τριτοκτάβα. Ηχητικό επίπεδο των μουσικών οργάνων. Αύξηση και εξασθένηση των μουσικών ήχων. Φάσμα των μουσικών οργάνων. Χαρακτηριστικά κατευθυντικότητας των μουσικών οργάνων. Η ανάλυση των χώρων αναπαραγωγής μουσικής. Η αναπαραγωγή του ήχου. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το περιβάλλον αναπαραγωγής του ήχου. Το ηχητικό πεδίο. Κανονικοί ρυθμοί δωματίου. Ο χώρος ελέγχου (Control Room). Σχήμα και όγκος του χώρου ελέγχου. Ο χρόνος αντηχήσεως του χώρου ελέγχου. Η ανάλυση των χώρων εγγραφής ήχου. Το περιβάλλον του studio ηχογραφήσεων. Οι ακουστικές παράμετροι ενός studio ηχογραφήσεων. Η ακουστική του studio. Ο ακουστικός σχεδιασμός του studio. Η βελτίστη γεωμετρία του studio. Φασματική ανάλυση αξονικών ρυθμών studio. Υπολογισμός εμβαδού των επιμέρους επιφανειών του studio. Υπολογισμός βελτίστου χρόνου αντηχήσεως του studio. Υπολογισμός ηχοαπορροφητικών υλικών του studio. Σύγκριση υπολογισθέντος (TR60). Εν σχέσει προς τον βέλτιστο (RT60(0)) χρόνο αντηχήσεως του studio. Συναυλιακοί χώροι Ακουστικές απαιτήσεις των αιθουσών συναυλιών. Παράμετροι ακουστικού σχεδιασμού αιθουσών συναυλιών. Ανάλυση παραμέτρων ακουστικού σχεδιασμού αιθουσών συναυλιών. Ταλαντωτές – κύματα Ταλαντώσεις. Ο απλός ταλαντωτής. Αποσβενύμενες ή φθίνουσες ταλαντώσεις. Εξηναγκασμένες ταλαντώσεις. Κύματα. Εξίσωση κύματος.

Ηχοαπορρόφηση – απώλειες διαδόσεως.
Ηχοαπορρόφηση. Ορισμός της ηχοαπορροφήσεως, γενικές έννοιες. Διαδικασίες παραγωγής ηχοαπορροφήσεως. Συντελεστές ηχοαπορροφήσεως. Είδη και κατάταξη των ηχοαπορροφητικών υλικών. Ηχοαπορρόφηση του αέρος. Απώλεις διαδόσεως. Σφαιρικές απώλειες. Μαθηματικό τυπολόγιο. Μαθηματικές σταθερές. Αλγεβρικές ταυτότητες. Διώνυμο και συντελεστές. Τύποι γεωμετρίας. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Μιγαδικοί αριθμοί. Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις. Πίναξ δεκαδικών λογαρίθμων. Πίναξ φυσικών ή νεπέρειων λογαρίθμων. Τριγωνομετριοί αριθμοί τόξων σε μοίρες και ακτίνα. Πίναξ ολοκληρωμάτων